инструкция по эксплуатации SHARP LC-20D1RU

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках... ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ!!!

Оплаченные ссылки

Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции SHARP LC-20D1RU. Мы надеемся, что эта инструкция SHARP LC-20D1RU окажется для вас полезной.

Lastmanuals поможет скачать инструкцию SHARP LC-20D1RU.


SHARP LC-20D1RU : Загрузить инструкцию полностью (1723 Ko)

Фрагмент инструкции: руководство пользователя SHARP LC-20D1RU

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

[. . . ] 3 èËÍÂÔÎÂÌË ͇·ÂÎÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ÇÒÚ‡‚͇ ·‡Ú‡ÂÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 è‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËfl ÓÚÌÓÒËÚÂθÌÓ ÔÛθڇ ‰ËÒڇ̈ËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 14 ñ‚ÂÚ EXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 üÁ˚Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 üÁ˚Í TÂÍÒÚ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 åÂÌ˛ îÛÌ͈ËË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 èÓ‰Ò‚ÂÚ͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 í‡ÈÏÂ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ä‚ÚÓ ÓÚÍÎ ÔËÚ‡Ì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 èÓÎÓÊÂÌË Á‡ÔËÒË ˝Í‡Ì‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 èÓÎÂÁÌ˚ ÙÛÌ͈ËË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 èÓÔÛÒÍ ÒÓı‡ÌÂÌÌ˚ı ͇̇ÎÓ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 îÛÌ͈Ëfl ÚÂÎÂÚÂÍÒÚ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 éÔÂ‡ˆËË ÏÂÌ˛ ñíÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 äÌÓÔÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÏÂÌ˛ ñíÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ùÍ‡Ì̇fl Ë̉Ë͇ˆËfl ñíÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 鷢ˠÓÔÂ‡ˆËË ñíÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 é· ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË ˝Í‡Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÒËÏ‚ÓÎÓ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ìÒÚ‡Ìӂ͇ flÁ˚͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 é„‡Ì‡ÈÁÂ ͇̇ÎÓ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 àÌÒÚ‡ÎÎflˆËfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Ä‚ÚÓÒÍ‡Ì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 êÛ˜ÌÓ Ò͇Ì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • èË ÔÂÂÏ¢ÂÌËË ËÁ‰ÂÎËfl, ‡ÁÏ¢ÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÚÂÎÂÊÍÂ, Â„Ó ÒΉÛÂÚ ÔÂÂÏ¢‡Ú¸ Ò Ï‡ÍÒËχθÌÓÈ ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚ¸˛. ÇÌÂÁ‡ÔÌ˚ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ˜ÂÁÏÂÌ˚ ÛÒËÎËfl Ë ÌÂӂ̇fl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÔÓ· ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Ô‡‰ÂÌË ËÁ‰ÂÎËfl Ò ÚÂÎÂÊÍË. • ÇÂÌÚËÎflˆËfl—ÇÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â Ë ‰Û„Ë ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‚ ÍÓÔÛÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‚ÂÌÚËÎflˆËË. ç Á‡Í˚‚‡ÈÚÂ Ë Ì Á‡„ÓÏÓʉ‡ÈÚ ‰‡ÌÌ˚ ˘ÂÎË Ë ÓÚ‚ÂÒÚËfl, Ú‡Í Í‡Í Ì‰ÓÒÚ‡ÚӘ̇fl ‚ÂÌÚËÎflˆËfl ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÔÂ„Â‚Û Ë/ËÎË ÒÓÍ‡˘ÂÌ˲ ÒÓ͇ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÁ‰ÂÎËfl. [. . . ]

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ SHARP LC-20D1RU

Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения : руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках...
Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции SHARP LC-20D1RU.

Искать инструкцию

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Все права защищены.
Торговые марки принадлежат их соответствующим владельцам.

flag